دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف ازدیدگاه حرفه گرایی: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری عبارت می باشد از برقراری دموکراسی صنعتی ومشارکت فزاینده کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمان با رعایت روابط وملاحظات انسانی می باشد.

 

2-1-12-2- اهداف ازدیدگاه مدیریت: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری ارتقاء بهره وری از طریق ورودی‌های انسانی سازمان همراه با بهبودی ورودی‌های سرمایه ای وفنی می باشد.

 

2-1-12-3- اهداف ازنگاه کارکنان: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری فراهم آوردن موجباتی می باشد که کارکنان هرچه بیشتر نیاز مهم شخصی خود را آ ز طریق تجربیاتشان درسازمان برآورده سازند.

 

2-1-12-4- اهداف ازدیدگاه اتحادیه کارگری: هدف از برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری تحصیل سهم عادلانه ومناسب از درآمدها و منابع سازمان برای کارکنان وهمچنین تأمین شرایط کاری انسانی تر وسالم تراست.

هدف از بهبود کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک فلسفه، ایجاد روابط مناسب ومعقول و انسانی بین کارکنان، مشاغل ووظایف آن‌ها و شرایط ومحیط کاری آن‌هاست (دویودی،1997)

فلسفه ای که مشروعیت اتحادیه‌های کارگری را می‌پذیرد، به گسترش روابط همکارانه با آن عقیده دارد وآن را ارزشمند ومفید می‌داند. عقیده دارد که در ارتباط با تصمیماتی که درسطوح مختلف سازمان اتخاذ می گردد، هریک از کارمندان حق وتوانایی آن را دارد که مشارکتی هوشمندانه ومفید داشته باشد ودروندادی ارزشمند ارائه دهد (وایدیاناتم،1993)

فلسفه ای که کارکنان را نعمت وموهبتی می‌داند که بایستی استعدادهای نهفته آنهاآزاد گردد وپرورش یابد. آن‌ها را برخوردار از دانش ومهارت وتعهد لازم جهت حل مسائل سازمانی ومایل به کوشش و مشارکت دراین زمینه بداند، نه این که آن‌ها راصرفا بخشی از هزینه تولید تلقی کندکه بایستی مورد کنترل وصرفه جویی قرارگیرند. (مولان،1996)

کیفیت زندگی کاری درحقیقت یعنی کیفیت روابط بین کارکنان وتمامی عوامل متشکله کار و محیط کار می باشد وهدف ازآن ایجاد شرایطی درسازما ن می باشد که:

  • یادگیری وبالندگی افراد را ارتقاء بخشد وتوسعه دهد.
  • موجباتی را فراهم آورد که افراد برآنچه که انجام می‌دهند وچگونگی انجام آن کنترل وتاثیر داشته باشند.

مشاغل سازمانی را آن چنان طراحی کند که برای افراد با معنا وموجب رضایت شخصی و وسیله کسب پاداش‌هایی باشدکه ازنظرآنها ارزشمند ومناسب تلقی گردد. (سلمانی، 1384)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

  • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد