دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری:

برنامه‌های متنوع ومتعددی تحت عناوین مختلف به‌مقصود بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان‌ها وموسسات مختلف اجرا شده می باشد، اگر چه این قبیل برنامه‌ها بسیار متفاوت و متنوع هستند، اما همگی آن‌ها در راستای بهبود کیفیت زندگی کاری می‌باشند. دولان و شولر برنامه کیفیت زندگی کاری رادرکنار برنامه‌ها واهداف بهره وری به صورت شکل 2-2 مطرح کرده‌اند.

برنامه کیفیت زندگی کاری عبارت می باشد ازفرآیندی که به وسیله آن‌ها تمامی اعضای سازمان از طریق کانال‌های ارتباطی که بدین مقصود برقرارشده درطراحی مشاغل خود ومحیط کارشان سهیم می شوند تا باتعهد و دلبستگی بیشتر موجبات تحقق هدف‌های سازمانی را فراهم آورند. (دوبرین، 1989)

بعضی از صاحب نظران وکارشناسان، غنی سازی شغل را موجب بهبود کیفیت زندگی کاری دانسته‌اند، بعضی دیگر تشکیل تیم‌های کاری را دراین راه مؤثر می‌دانند، تعدادی دیگر بر سیستم اجتماعی فنی درمدیریت تاکید دارند وگروهی کیفیت زندگی کاری را شامل غنی سازی شغل، تیم‌های کاری وسیستم اجتماعی فنی می‌دانند. بالاخره تعدادی هم آن رادر دوایر کیفیت اختصار می‌کنند. بر اساس تعاریف ارائه شده در این زمینه، واقعیت آن می باشد که کیفیت زندگی کاری ابعاد وسیع وگوناگونی دارد و ازعوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد، لذا اختصار کردن برنامه فعالیت‌های مؤثر دربهبود کیفیت زندگی کاری به برنامه‌ها و پروژه‌ها خاص ومحدود، امری دشوار و نادرست می باشد. (رهنمای، 1387)

 

شکل 2-2- برنامه فعالیت‌های مؤثر در بهبود کیفیت زندگی کاری (رهنمای، 1387)

والتون، مشهورترین واولین فردی می باشد که برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله به تبیین زیر طبقه بندی نمود ومعتقد بود که فواید مورد انتظار از این برنامه‌ها عبارت می باشد از: ارتقاء روحیه وبهره وری واثر بخشی سازمانی.

 • شرایط کاری ایمن وسالم، مانند ساعات کاری معقول وشرایط کاری که خسارات و صدمات وخطرات جانی را به حداقل برساند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • جبران (یا سیستم حقوق ودستمزد) مناسب ومنصفانه. البته مناسب بودن امری نسبی وانتزاعی می باشد. منصفانه بودن را تا اندازه ای می‌توان با ارزشیابی مشاغل و مطالعه حقوق و دستمزد در سازمان‌های مشابه و جامعه سنجید. منصفانه بودن و مناسب بودن جای بحث ومناقشه می باشد. زیرا ممکن می باشد کارکنان منصفانه بودن را فقط تغییر واصلاح مقررات تلقی کنند. بگونه ای که بدون کار وتلاش بیشتر از درآمد ومنافع بیشتری برخوردار شوند.
 • فرصت وامکان رشد توانمندی‌ها واستفاده از آن‌ها درکار. مانند دسترسی به اطلاعات، استقلال درکار وغنی سازی شغل.
 • فرصت وامکان رشد وامنیت مداوم. مانند امنیت شغلی ومالی، رشد وبالندگی فردی وامکان ترقی وپیشرفت
 • هماهنگی وانسجام اجتماعی درسازمان کار. مانندگروه های کاری طرفداری گر، احساس جمعی، گشودگی بین فردی، فرصت وامکان تحرک و نبود پیشداوری.
 • حفظ حقوق اساسی فرد مانند حق دادخواهی، آزادی گفتار، حفظ محرمانگی، اطلاعات شخصی
 • تعادل مناسب بین کار وسایر جنبه‌های زندگی خانوادگی واجتماعی فرد مانند مسئولیت‌های شغل کار و مسئولیت‌هایی که درمقابله خانواده وفرزندان دارد.
 • شغل مناسب اجتماعی مانند سهم واهمیت اجتماعی کار درسازمان کار

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

 1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
 2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

 • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

 1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد