دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهداف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری:

اگر چه در مباحث مطرح شده درمورد کیفیت زندگی کاری و برنامه‌ها وفعالیت های مرتبط با آن به‌گونه مشخص مطلبی تحت عنوان هدف کمتر ذکر گردیده می باشد، اما از مطالعه محتوای تعاریف، عنوان وشرح برنامه‌ها می‌توان گفت که هدف برنامه‌های مرتبط با بهبود کیفیت زندگی کاری، بهبود کیفیت خدمات ویا محصولات از طریق بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و درگیر ساختن ومشارکت آنان در ارتباط با کار، شرایط کارو محیط کارشان می باشد.

-یکی از صاحب نظران، هدف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری را تغییرجوکاری می‌داند، بطوری که کارکنان بتوانند سهم بیشتری درموفقیت وعملکرد سازمان داشته باشند و متقابلاً منافع بیشتری از سازمان عایدآنها گردد (زیلاجی،1990).

-درمنبعی دیگر گفته شده می باشد که کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک هدف عبارت می باشد از: بهبود عملکرد سازمان از طریق ایجاد مشاغل ومحیط کاری چالش انگیزتر، رضایت بخش ترواثربخش تر برای کارکنان درکلیه سطوح سازمانی (مولان،1996).

به اعتقاد دولان وشولر هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری ایجاد احساس مسئولیت درکارکنان، افزایش احساس رضایت مندی وخشنودی شغلی درآنان، ایجاد زمینه دخالت و مشارکتشان در امور وتصمیمات سازمانی، بخصوص تصمیمات مؤثر درشغل و محیط کار آن‌ها، ایجاد تکریم واعتماد متقابل بین کارکنان ومدیریت درجهت بهبود عملکرد سازمانی می باشد.

ایوان سویچ وماته سون (2002) هدف برنامه بهبود کیفیت زندگی کاری را افزایش اعتماد، تعهد ورضایت کارکنان و حل معضلات کار ومحیط کار وسازمان به کمک آن‌ها ودرنتیجه افزایش تاثیر سازمان می‌داند.

طرح بهبود کیفیت زندگی کاری، که برای کارکنان وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا درسال 1996 درجهت بالا بردن روحیه وتعهد کارکنان آغاز شده می باشد وتاکنون ادامه دارد وسال به سال گسترده تر می گردد، سه هدف عمده زیر را شامل می گردد:

  • افزایش رضایت کارکنان
  • تقویت وافزایش یادگیری آنان درمحل کار
  • مدیریت بهتر تغییرات وتحولات جاری

اهداف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه‌های مختلف به تبیین زیر نیز مطرح شده می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

  • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد