دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردها واستراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری:

اگر چه رویکردها واستراتژی های مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری مطرح شده می باشد، اما همگی آن‌ها در یک هدف مشترک‌اند و آن انسانی کردن محیط کار از طریق بسط دموکراسی و مشارکت کارکنان درتصمیم گیری‌های مربوط به کار و محیط کار خویش از یک طرف، و تجدید ساختار کار یا بازطراحی کار و تغییر روش، از طرفی دیگر به نحوی که برای متصدی کار جالب وارضاء کننده باشد. نمونه ای از رویکردها واستراتژی های مطرح شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری به تبیین زیر می باشد:

رویکردهای متداول دربهبود کیفیت زندگی کاری عبارتنداز:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • دوایر کیفیت که طی آن کارکنان در گروه‌های کوچک متشکل می شوند وبه‌گونه مرتب با یکدیگر ملاقات می‌کنند ومسایل کار و کیفیت محصول را درواحد خود شناسایی می‌کنند و برای آن راه حل ارائه می‌دهند.
  • سیستم‌های اجتماعی فنی که عبارت می باشد از مداخله درشرایط کار از طریق تجدد ساختار کار، تشکیل گروه‌های کاری و تنظیم ارتباط بین کارکنان و فنّاوری مورد بهره گیری آن‌ها.
  • دموکراسی صنعتی یعنی در نظر داشتن رأی وخواست کارکنان تحت عنوان تصمیم گیری مشترک که طبق آن درنشست های رسمی نمایندگان کارکنان با مدیریت بحث و گفتگو می‌کنند ورای خودرا در ارتباط با تصمیمات مرتبط به کار شرایط کار خویش اعلام می‌دارند.
  • گروه‌های کاری مستقل یا خودگردان که رویکردی متداول در درگیر ساختن کارکنان و مشارکت آن‌ها در کارها و تصمیمات سازمانی می باشد. گرو ه های کاری مستقل متشکل از تیمی از کارکنان می باشد؛ بدون آنکه رئیسی از طرف سازمان به‌گونه رسمی برآنها گمارده شده باشد. این گروه تصمیماتی را که به‌گونه سنتی مدیران سرپرستی اتخاذ می‌کردند، عهده دارد می باشد (دیویس، 1989).

 

 

2-1-13-1- تدوین کارراهه و مسیر کارراهه (مسیر شغلی):

کارراهه یعنی پست‌ها، جایگاه‌ها ومشاغل متوالی که یک فرد در دوران زندگی کاری‌اش عهده دار می گردد.

درکارراهه یا مسیر شغل هر فرد چهار مرحله هست:

1-کشف، 2- برقراری یا استقرار، 3 – شغل‌های میان راه و 4- شغل‌های آخرین

ازدیدگاه مدیریت، فرآیند تدوین کارراهه برای افراد (یا تعیین مسیر شغلی آنان) وسیله ای می باشد برای بهبود یا حداقل حفظ بهره وری کارکنان و آماده سازی آن‌ها برای تغییر شرایط کار آن‌ها در جایگاه سازمانی.

تدوین مسیر شغلی یا کارراهه متضمن چند موضوع می باشد: مشاوره شغلی، ترسیم مسیر شغلی، سیستم اطلاعات شغلی، برنامه ریزی نیروی انسانی، سنجش دوره ای مهارت‌های شغلی فرد، آموزش افراد و کمک به افرادی که توانایی‌های شغلی‌شان کم یا ضعیف می باشد.

سه پیش شرط ضروری جهت اجرای اثر بخش فعالیت‌های مربوط به تدوین کار راهه کارکنان عبارت می باشد از:

اول: هماهنگی این فعالیت‌ها با سایر فعالیت‌های مدیرت منابع انسانی

دوم: مشارکت فعال سرپرستان درطراحی واجرای کارراهه کارکنان

سوم: فراهم آوردن دسترسی برای همه کارکنان به مزایا وخدمات

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

  • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد