دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه 2

1-2 عنوان پژوهش 4

1-3 اظهار مسأله 4

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 8

1-5 اهداف پژوهش 9

1-5-1 اهدف اصلی 9

1-5-2  اهداف فرعی 9

1-6 فرضیات پژوهش 9

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش 9

1-6-2 فرضیه­های فرعی پژوهش 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 تعاریف نظری متغیرها 10

1-7-2 تعاریف عملی متغیرها 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه 15

2-2- اخلاق مدیریتی 16

2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق 16

2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق 17

2-2-3- نظریه های اخلاق 18

2-2-3-1- نظریه عاطفی 18

2-2-3-2- نظریه وجدان 19

2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده 20

2-2-3-4- نظریه زیبایی 20

2-2-3-5- نظریه افلاطون 20

2-2-3-6- نظریه پرستش 21

2-2-3-7- نظریه عقلی 21

2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس 22

2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی 23

2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن 24

2-2-6- عناصر اخلاق 25

2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران 26

2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت 26

2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران 27

2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز 28

2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی 29

2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک 29

2-2-8- مولفه های اخلاق 31

2-2-8-1- اعتماد 32

2-2-8-2- عدالت 33

2-2-8-3- صداقت 34

2-2-8-4- دوری از تبعیض 35

2-2-8-5- تکریم 35

2-3 سلامت سازمانی 36

2-3 -1- سازمان سالم 37

2-3 -2- مفهوم سلامت 39

2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی 40

2-3 -4- ویژگی­های سازمان سالم 43

2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی 44

2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی 46

2-3-7- منابع سلامت سازمانی 47

2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران 48

2-3-9- زیربنای نظری سلامت سازمانی 51

2-3-10- ابعاد سلامت سازمانی 53

2-4- پیشینه پژوهش 58

2-5- چهارچوب نظری پژوهش 65

2-6- مدل مفهومی پژوهش 66

اختصار فصل دوم 67

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2- روش پژوهش: 70

3-3- فرایند پژوهش 70

3-4- جامعه آماری 71

3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 72

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 72

3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش 74

3-8- روش گردآوری داده­ها 75

3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری 75

اختصار فصل سوم 76

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 78

4-2 توصیف داده‌ها 79

4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک 79

4-2 -1-1 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن 79

4-2 -1-2 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت 80

4-2 -1-3 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات 81

4-2 -1-4 مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت 82

4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش 83

4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه 87

4-2 -4- مطالعه فرض نرمال 95

4-3- آمار استنباطی: 96

اختصار فصل چهارم 105

 

فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها

5-1-مقدمه 107

5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری 108

5-3- بحث و مطالعه 111

5-4- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش و ارائه راهکارها 114

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده 115

5-6- محدودیت های پژوهش 116

اختصار فصل پنجم 117

منابع و مأخذ: 118

پیوست ها 129

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد