دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– کیفیت زندگی کاری به‌عنوان فلسفه مدیریت:

ازسال 1973 که مبحث کیفیت زندگی کاری مطرح شده، فرهنگ کیفیت زندگی کاری اهمیت وتاکید روز افزونی یافته می باشد. برای فهم فرهنگ زندگی کاری و ترجمان آن به اقدام، آن را به‌عنوان یک هدف، به‌عنوان یک فرآیند، به‌عنوان یک فلسفه و به‌عنوان نتایج و پی آمدهای مورد انتظار به تبیین زیر مطرح کرده‌اند.

  • کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک هدف، عبارت می باشد از بهبود عملکرد سازمانی از طریق ایجاد محیط کاری و مشاغل چالش انگیزتر، ارضاءکننده تر، واثر بخش تر برای کارکنان در تمامی سطوح سازمان.
  • کیفیت زندگی کاری به‌عنوان فرآیند، مستلزم کوششی می باشد برای محقق ساختن هدف مذکور از طریق مشارکت ومداخله فعال کارکنان درسرتاسر سازمان. کارکنان ازطریق مشارکتشان درتصمیم گیری می‌توانند در موفقیت‌ها و عملکرد سازمان سهیم شوندو احساس رضایت وغرور کرده، وپیشرفت و رشد فردی را تجربه کنند.
  • کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک فلسفه، نیروی انسانی سازمان را به‌عنوان یک نعمت و موهبت و سرمایه ای گرانبها تلقی می کند.

که بایستی موجبات بروز و پرورش توانمندی‌ها واستعدادهای آن‌ها را فراهم نمود. کارکنان قادرند دانش، مهارت وتجربیات خود را به سازمان ارائه دهند و نسبت به آن متعهد باشند. بدین ترتیب کارکنان هم زیرا منضمات خط تولید و صرفاً هزینه تلقی نمی شوندوتحت کنترل درنمی آیند. طبق این فلسفه هریک از کارکنان این حق و توانایی رادارد که در ارتباط با تصمیماتی که در سطوح مختلف سازمان اتخاذ می گردد، دروندادهای هوشمندانه و ارزشمند ارائه دهد. فلسفه مدیریتی که مبنای کیفیت زندگی کاری می باشد، مشروعیت تشکل‌های کارگری را می‌پذیرد وبه گسترش روابط همکارانه با آن عقیده دارد و ارزشمند می‌داند. (وایدیاناتم، 1993)

درسال های اخیر موضوع طراحی شغل درقالب کیفیت زندگی کاری، فراتر از تعیین کارآمدترین راه جهت انجام وظایف مطرح شده می باشد. مفهوم کیفیت زندگی کاری اکنون به‌عنوان فلسفه ای از مدیریت تلقی می شودکه شأن و منزلت تمامی کارکنان را محترم می‌دارد و ارتقاء می‌بخشد، درفرهنگ‌سازمانی تغییر وتحول ایجاد می کند و موجبات رفاه و بهروزی جسمانی و روانی کارکنان ورشد بالندگی آن‌ها را فراهم می کند. (گیبسون، 2003)

فلسفه مدیریتی فرد در ارتباط با کیفیت زندگی کاری شامل اندیشه‌های او درمورد اهمیت بهره وری و کیفیت زندگی کاری و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر می باشد (فرنچ، 1985)

به بیانی دیگر فلسفه یا پارادایم کیفیت زندگی کاری بر این اساس می باشد که سازمان هم بایستی پاسخگوی نیازهای فنی باشد وهم پاسخگوی نیازهای اجتماعی. یعنی سازمان‌ها از نظر فنی بایستی از چنان کارآیی برخوردار باشند که قادر به ادامه حیات بوده وایفای وظیفه نمایند. در عین حال سازمان‌ها از نظر اجتماعی بایستی آن چنان اثر بخش باشند که نیازهای گوناگون کارکنان را به تنوع، یادگیری، بازخورد و استقلال اقدام برآورده سازند به‌طورکلی کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک فلسفه به معنی کیفیت ومحتوای روابط بین بشر، شغل وانواع وظایف شغلی او می باشد. این روابط از دیدگاه‌های مختلف مانند بشر، سازمان، اجتماع، طراحی شغل، سازمان کار، نیازها وارزش های اساسی فرد و مفاهیم اجتماعی می‌تواند مدنظر باشد (دویودی،1979). کیفیت زندگی کاری که ازطریق آن فلسفه حاکم بر روابط کارکنان حاصل می گردد، بهره گیری ازکوشش هایی را تشویق می کند که مبین کوشش سیستماتیک سازمان برای اعطای فرصت بیشتر به کارکنان می باشد. به نحوی که بر شغل خود تأثیر بگذارند و د راثر بخشی کلی سازمان سهیم شوند. یعنی مدیران پیش نگر وفعال کوشش می‌کنند که با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری‌ها ازعقل وشعور آن‌ها بهره گیری کنند. درحال حاضر در اکثر سازمان‌ها مدیران از اندیشه کارکنان بهره گیری نمی‌کنند (دیویس، 1990).

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 

1-4-1- هدف اصلی:

شناسایی وضعیت مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری در کارکنان کارخانه‌ها کاشی استان یزد وبررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی

1-4-2-اهداف فرعی:

  1. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد عاطفی آنان
  2. مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد هنجاری آنان

  • مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با تعهد مستمرآنان

  1. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها کیفیت زندگی کاری ازلحاظ اهمیت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی استان یزد  و ارتباط آن با تعهد سازمانی  با فرمت ورد